دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×
تعداد بازدید : 39
کود مخصوص توت فرنگی AYSA وزن 1 کیلوگرم


کد محصول:Tetaco-2042038

  • رنگ‌بندی:
    الوان (میکس)
    الوان (میکس)
  • تعداد کارتن:
  • تعداد در کارتن: 10 کیلوگرم

قیمت یک کیلوگرم : 26,000 تومان

قیمت یک کارتن : 260,000 تومان

قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 32,000 تومان

سود شما از خرده فروشی این محصول : 6,000 تومان

آخرین به‌روز رسانی قیمت: : 1399/اردیبهشت

توضیحات

ﮐﻮد مخصوص ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﻰ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻰ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﯿﺘﺮوژن، ﻓﺴﻔﺮ و ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﯾﺰ ﻣﻐﺬى ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮاى ﺗﻐﺬﯾﻪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ اﺛﺮات ﺗﻐﺬﯾﻪ اى اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﮐﺮد: ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻮد ﺳﺒﺐ ﺳﻨﺘﺰ اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎى ﺿﺮورى ﻣﻰ ﺷﻮد. ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ، ﻗﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. وﯾﮋﮔﻰ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﻠﯿﺲ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻠﺒﮏ درﯾﺎﯾﻰ ﺳﺒﺐ اﻟﻘﺎى ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﯿﺎه ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻨﺶ ﻫﺎ ﻣﻰ ﺷﻮد.

وزن

1000 گرم

لطفا برای ثبت نظر خود درباره این محصول، فیلد های زیر را پر کنید

ارسال پیام به تتاکو

از طریق فرم روبرو، به تتاکو پیام دهید و منتظر پاسخ این تامین کننده باشید.