دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×
تعداد بازدید : 36
کود مخصوص انار تتاکو AYSA وزن 1 کیلوگرم


کد محصول:Tetaco-2090781

  • رنگ‌بندی:
    الوان (میکس)
    الوان (میکس)
  • تعداد کارتن:
  • تعداد در کارتن: 10 کیلوگرم

قیمت یک کیلوگرم : 25,900 تومان

قیمت یک کارتن : 259,000 تومان

قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 33,000 تومان

سود شما از خرده فروشی این محصول : 7,100 تومان

آخرین به‌روز رسانی قیمت: : 1399/اردیبهشت

توضیحات

ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺎز ﻏﺬاﯾﻰ درﺧﺘﺎن اﻧﺎر و ﻧﻘﺶ ﻫﺮ ﯾﮏ در ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﯾﺎ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﮔﯿﺎه ، راﻫﻨﻤﺎى ﮐﺸﺎورزان در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﮕﻬﺪارى ﺑﺎﻏﺎت اﻧﺎر ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. کود مخصوص اﻧﺎر ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺎﻧﺪاردى از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎﮐﺮو و ﻣﯿﮑﺮو ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ درﺧﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﮏ درﯾﺎﯾﻰ، ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮاى اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﻰ و ﮐﯿﻔﻰ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮﮐﻠﺴﯿﻢ و روى ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺮك ﺧﻮردﮔﻰ ﻣﯿﻮه اﻧﺎر را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻰ دﻫﺪ.ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﻮام ﻧﯿﺘﺮوژن، ﻣﻨﮕﻨﺰ و روى ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻬﺘﺮى در ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﻮه اﻧﺎر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ دارد.

وزن

1000 گرم

لطفا برای ثبت نظر خود درباره این محصول، فیلد های زیر را پر کنید

ارسال پیام به تتاکو

از طریق فرم روبرو، به تتاکو پیام دهید و منتظر پاسخ این تامین کننده باشید.