×

کود اختصاصی زعفران MORESPRAY Saffron وزن 1 کیلوگرم

کد محصول:Tet-1001

  • رنگبندی:
    الوان (میکس)
    الوان (میکس)
  • تعداد کارتن:
  • تعداد در کارتن: 12

قیمت یک : 20,000 تومان

قیمت یک کارتن : 240,000 تومان

آخرین به‌روز رسانی قیمت: : 1398/مرداد

  • تولید کننده صنعتی
  • بدون پرداخت امن
  • تاریخ ثبت در عمدکس : 1398/05/30

توضیحات

زﻋﻔﺮان ﮔﯿﺎه ﮐﻢ ﺗﻮﻗﻌﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺘﻌﺎدل و در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮداﺷﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ. اﯾﻦ ﮐﻮد ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻮاد رﯾﺰ ﻣﻐﺬى ﮐﺎﻓﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ، درﺷﺖ ﺷﺪن ﭘﯿﺎزﻫﺎ و ﮔﻞ آورى آﻧﺎن در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ و در نهایت اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻣﺰرﻋﻪ زﻋﻔﺮان ﻣﻰ ﺷﻮد .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﻧﯿﺘﺮوژن زﯾﺎد ﺳﺒﺐ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﮔﻠﺪﻫﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد وﻟﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺴﻔﺮ و ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺑﺮاى آن ﺿﺮورى ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز زﻋﻔﺮان در اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ رﯾﺰﻣﻐﺬى ﻫﺎى ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ،آﻫﻦ و روى ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ. توصیه:محلول پاشى در هواى خنک صبح و یا عصر انجام شود. زمان و میزان مصرف:1- قبل از ظهور و باز شدن جوانه هاى گل2- پس از گلدهى و برداشت گل 3-تکرار در طى رشد برگ کود دهی شود. 3-6 کیلوگرم در هزار لیتر آب در صورت محلول پاشى 15-10 کیلوگرم در هکتار در سیستم آبیارى مصرف گردد.

طول

30 سانتی متر

عرض

20 سانتی متر

ارتفاع

5 سانتی متر

وزن

1000 گرم

لطفا برای ثبت نظر خود درباره این محصول، فیلد های زیر را پر کنید