دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده فویل آلومینیومی

خرید عمده فویل 30 سانتیمتری
 • قیمت یک عدد : 40,800 تومان
 • قیمت یک کارتن : 816,000 تومان
خرید عمده فویل 20 سانتیمتری
 • قیمت یک عدد : 41,300 تومان
 • قیمت یک کارتن : 826,000 تومان
خرید عمده فویل 45سانتیمتری
 • قیمت یک عدد : 40,800 تومان
 • قیمت یک کارتن : 816,000 تومان
خرید عمده فویل هیرو عرض 30 یک کیلویی ناخالص
 • قیمت یک کیلوگرم : 41,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : 996,000 تومان
خرید عمده فویل هیرو عرض 20 یک کیلویی ناخالص
 • قیمت یک کیلوگرم : 42,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : 1,062,500 تومان
خرید عمده فویل هیرو عرض 45 یک کیلویی ناخالص
 • قیمت یک کیلوگرم : 415,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 9,960,000 تومان