دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده ظرف هواپیمایی

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده ظرف گیاهی تک خانه به زیست ظرف گیاهی تک خانه به زیست ظروف کالا 150 عدد 455 تومان 68,250 تومان
2 خرید عمده ظرف گیاهی دوخانه به زیست ظرف گیاهی دوخانه به زیست ظروف کالا 100 عدد 500 تومان 50,000 تومان
3 خرید عمده ظرف گیاهی دوخانه مرغی به زیست ظرف گیاهی دوخانه مرغی به زیست ظروف کالا 200 عدد 800 تومان 160,000 تومان
4 خرید عمده سلف چهارخانه گیاهی به زیست سلف چهارخانه گیاهی به زیست ظروف کالا 200 عدد 960 تومان 192,000 تومان
5 خرید عمده ظرف دوخانه کبابی گیاهی به زیست ظرف دوخانه کبابی گیاهی به زیست ظروف کالا 200 عدد 775 تومان 155,000 تومان
6 خرید عمده ظرف تک پرس 105 پارس به همراه درب ظرف تک پرس 105 پارس به همراه درب ظروف کالا 500 عدد 585 تومان 292,500 تومان
7 خرید عمده ظرف خورشتی چهارگوش کد 728 با درب ظرف خورشتی چهارگوش کد 728 با درب ظروف کالا 1000 عدد 410 تومان 410,000 تومان
8 خرید عمده ظرف چیپس و پنیر کد 102 بدون درب ظرف چیپس و پنیر کد 102 بدون درب ظروف کالا 1000 عدد 345 تومان 345,000 تومان
9 خرید عمده ظرف هواپیمایی 104 بدون درب ظرف هواپیمایی 104 بدون درب ظروف کالا 1000 عدد 410 تومان 410,000 تومان
10 خرید عمده ظرف یکبار مصرف آلومینیومی تک پرس کد 105 ظرف یکبار مصرف آلومینیومی تک پرس کد 105 زرین 1000 عدد 585 تومان 585,000 تومان
11 خرید عمده ظرف نیم پرس پارسه کد 111 با درب ظرف نیم پرس پارسه کد 111 با درب ظروف کالا 1000 عدد 530 تومان 530,000 تومان
12 خرید عمده ظرف یکبار مصرف آلومینیومی دو پرس کد 114 ظرف یکبار مصرف آلومینیومی دو پرس کد 114 زرین 1000 عدد 810 تومان 810,000 تومان
13 خرید عمده ظرف تک پرس پارسه کد 101 با درب ظرف تک پرس پارسه کد 101 با درب ظروف کالا 1000 عدد 590 تومان 590,000 تومان
14 خرید عمده ظرف یکبار مصرف آلومینیومی کبابی کد 230 ظرف یکبار مصرف آلومینیومی کبابی کد 230 زرین 500 عدد 815 تومان 407,500 تومان
15 خرید عمده ظرف یکبار مصرف آلومینیومی کبابی کد 240 ظرف یکبار مصرف آلومینیومی کبابی کد 240 زرین 500 عدد 920 تومان 460,000 تومان
16 خرید عمده ظرف یکبار مصرف آلومینیومی خورشتی مستطیل ظرف یکبار مصرف آلومینیومی خورشتی مستطیل زرین 1000 عدد 375 تومان 375,000 تومان
17 خرید عمده ظرف یکبار مصرف آلومینیومی کبابی کد 330 ظرف یکبار مصرف آلومینیومی کبابی کد 330 زرین 400 عدد 1,600 تومان 640,000 تومان
18 خرید عمده ظرف یکبار مصرف آلومینیومی نیم پرس کد 111 ظرف یکبار مصرف آلومینیومی نیم پرس کد 111 زرین 1000 عدد 475 تومان 475,000 تومان
19 خرید عمده ظرف تک پرس کوچک کد 711 با درب ظرف تک پرس کوچک کد 711 با درب ظروف کالا 1000 عدد 540 تومان 540,000 تومان
20 خرید عمده ظرف تک پرس پارسه کد 105a با درب ظرف تک پرس پارسه کد 105a با درب ظروف کالا 1000 عدد 585 تومان 585,000 تومان
21 خرید عمده ظرف تک پرس گرد با درب ظرف تک پرس گرد با درب ظروف کالا 750 عدد 740 تومان 555,000 تومان
22 خرید عمده ظرف دوخانه کوچک پارسه کد 222 با درب ظرف دوخانه کوچک پارسه کد 222 با درب ظروف کالا 1000 عدد 890 تومان 890,000 تومان
23 خرید عمده ظرف دوخانه بزرگ پارسه کد 223 با درب ظرف دوخانه بزرگ پارسه کد 223 با درب ظروف کالا 1000 عدد 1,010 تومان 1,010,000 تومان
24 خرید عمده ظرف سه خانه کوچک پارسه کد729 با درب ظرف سه خانه کوچک پارسه کد729 با درب ظروف کالا 500 عدد 970 تومان 485,000 تومان
25 خرید عمده ظرف دیس کبابی متوسط کد 240 با درب ظرف دیس کبابی متوسط کد 240 با درب ظروف کالا 500 عدد 990 تومان 495,000 تومان
26 خرید عمده ظرف دیس کبابی کوچک هیرو 230 با درب ظرف دیس کبابی کوچک هیرو 230 با درب ظروف کالا 750 عدد 810 تومان 607,500 تومان
27 خرید عمده ظرف آلومینیومی دوپرس تخت پارسه کد 129 با درب ظرف آلومینیومی دوپرس تخت پارسه کد 129 با درب ظروف کالا 1000 عدد 740 تومان 740,000 تومان
28 خرید عمده ظرف تک پرس ارتفاع کوتاه با درب ظرف تک پرس ارتفاع کوتاه با درب ظروف کالا 1000 عدد 600 تومان 600,000 تومان
29 خرید عمده ظرف یک و نیم پرسی کد 106 با درب ظرف یک و نیم پرسی کد 106 با درب ظروف کالا 500 عدد 740 تومان 370,000 تومان