دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده ظرف آلومينيوم ٢پرسى

ردیف تصویر نام محصول تامین کننده: تعداد در کارتن: قیمت عمده قیمت یک کارتن : عملیات
1 خرید عمده ظرف تک پرس پارسه کد 105a با درب ظرف تک پرس پارسه کد 105a با درب ظروف کالا 1000 عدد 605 تومان 605,000 تومان
2 خرید عمده ظرف تک پرس گرد با درب ظرف تک پرس گرد با درب ظروف کالا 750 عدد 760 تومان 570,000 تومان
3 خرید عمده ظرف تک پرس 105 پارس به همراه درب ظرف تک پرس 105 پارس به همراه درب ظروف کالا 500 عدد 605 تومان 302,500 تومان
4 خرید عمده ظرف خورشتی چهارگوش کد 728 با درب ظرف خورشتی چهارگوش کد 728 با درب ظروف کالا 1000 عدد 425 تومان 425,000 تومان
5 خرید عمده ظرف چیپس و پنیر کد 102 بدون درب ظرف چیپس و پنیر کد 102 بدون درب ظروف کالا 1000 عدد 355 تومان 355,000 تومان
6 خرید عمده ظرف هواپیمایی 104 بدون درب ظرف هواپیمایی 104 بدون درب ظروف کالا 1000 عدد 320 تومان 320,000 تومان
7 خرید عمده ظرف نیم پرس پارسه کد 111 با درب ظرف نیم پرس پارسه کد 111 با درب ظروف کالا 1000 عدد 535 تومان 535,000 تومان
8 خرید عمده ظرف تک پرس پارسه کد 101 با درب ظرف تک پرس پارسه کد 101 با درب ظروف کالا 1000 عدد 605 تومان 605,000 تومان
9 خرید عمده ظرف تک پرس ارتفاع کوتاه با درب ظرف تک پرس ارتفاع کوتاه با درب ظروف کالا 1000 عدد 630 تومان 630,000 تومان
10 خرید عمده ظرف یک و نیم پرسی کد 106 با درب ظرف یک و نیم پرسی کد 106 با درب ظروف کالا 500 عدد 810 تومان 405,000 تومان
11 خرید عمده ظرف سه پرسی 116 با درب ظرف سه پرسی 116 با درب ظروف کالا 500 عدد 1,305 تومان 652,500 تومان
12 خرید عمده ظرف دیس کبابی بزرگ 118 با درب ظرف دیس کبابی بزرگ 118 با درب ظروف کالا 500 عدد 1,770 تومان 885,000 تومان
13 خرید عمده دیس کبابی دو خانه 119 با درب دیس کبابی دو خانه 119 با درب ظروف کالا 500 عدد 1,740 تومان 870,000 تومان
14 خرید عمده ظرف تک پرس کوچک کد 711 با درب ظرف تک پرس کوچک کد 711 با درب ظروف کالا 1000 عدد 570 تومان 570,000 تومان
15 خرید عمده ظرف دوخانه بزرگ پارسه کد 223 با درب ظرف دوخانه بزرگ پارسه کد 223 با درب ظروف کالا 1000 عدد 1,090 تومان 1,090,000 تومان
16 خرید عمده ظرف دوخانه کوچک پارسه کد 222 با درب ظرف دوخانه کوچک پارسه کد 222 با درب ظروف کالا 1000 عدد 910 تومان 910,000 تومان
17 خرید عمده ظرف سه خانه کوچک پارسه کد729 با درب ظرف سه خانه کوچک پارسه کد729 با درب ظروف کالا 500 عدد 1,000 تومان 500,000 تومان
18 خرید عمده ظرف دیس کبابی متوسط کد 240 با درب ظرف دیس کبابی متوسط کد 240 با درب ظروف کالا 500 عدد 1,040 تومان 520,000 تومان
19 خرید عمده ظرف دیس کبابی کوچک هیرو 230 با درب ظرف دیس کبابی کوچک هیرو 230 با درب ظروف کالا 750 عدد 840 تومان 630,000 تومان
20 خرید عمده ظرف آلومینیومی دوپرس تخت پارسه کد 129 با درب ظرف آلومینیومی دوپرس تخت پارسه کد 129 با درب ظروف کالا 1000 عدد 795 تومان 795,000 تومان
21 خرید عمده ظرف گیاهی تک خانه به زیست ظرف گیاهی تک خانه به زیست ظروف کالا 150 عدد 455 تومان 68,250 تومان
22 خرید عمده ظرف گیاهی دوخانه به زیست ظرف گیاهی دوخانه به زیست ظروف کالا 100 عدد 500 تومان 50,000 تومان
23 خرید عمده ظرف گیاهی دوخانه مرغی به زیست ظرف گیاهی دوخانه مرغی به زیست ظروف کالا 200 عدد 800 تومان 160,000 تومان
24 خرید عمده سلف چهارخانه گیاهی به زیست سلف چهارخانه گیاهی به زیست ظروف کالا 200 عدد 960 تومان 192,000 تومان
25 خرید عمده ظرف دوخانه کبابی گیاهی به زیست ظرف دوخانه کبابی گیاهی به زیست ظروف کالا 200 عدد 775 تومان 155,000 تومان
26 خرید عمده ظرف یکبار مصرف آلومینیومی تک پرس کد 105 ظرف یکبار مصرف آلومینیومی تک پرس کد 105 زرین 1000 عدد 585 تومان 585,000 تومان
27 خرید عمده ظرف یکبار مصرف آلومینیومی دو پرس کد 114 ظرف یکبار مصرف آلومینیومی دو پرس کد 114 زرین 1000 عدد 810 تومان 810,000 تومان
28 خرید عمده ظرف یکبار مصرف آلومینیومی کبابی کد 230 ظرف یکبار مصرف آلومینیومی کبابی کد 230 زرین 500 عدد 815 تومان 407,500 تومان
29