دسترسی شبانه روزی به بازار عمده
×

فروش عمده اسیدهای غیر آلی

خرید عمده اسید سولفوریک sulfuric acid
 • قیمت یک عدد : 42,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 168,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 50,000 تومان
خرید عمده اسید فسفریک
 • قیمت یک عدد : 240,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 960,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 260,000 تومان
خرید عمده اسید نیتریک
 • قیمت یک عدد : 40,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 160,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 48,000 تومان
خرید عمده اسید سولفوکرومیک
 • قیمت یک عدد : 50,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 200,000 تومان
 • قیمت پیشنهادی برای خرده فروشی : 60,000 تومان