فروش عمده کاسه

خرید عمده ست کاسه دنیز 3 سایز
خرید عمده کاسه قلب سایز 4 (ژله خوری)
خرید عمده ست کاسه هاشوردار درب دار 4 سایز
خرید عمده ست کاسه و آبکش دینا 3 سایز
خرید عمده ست کاسه کمک آشپز 4 سایز
خرید عمده کاسه دورنگ 3 سایز
خرید عمده ست کاسه خروشان دربدار 4 سایز
خرید عمده ست کاسه سیکاس دربدار 4 سایز
خرید عمده ست کاسه کالیس درب دار 5 سایز
خرید عمده کاسه کالیس درب دار سایز 5
خرید عمده کاسه کالیس درب دار سایز 4
خرید عمده کاسه کالیس درب دار سایز 3
خرید عمده کاسه کالیس درب دار سایز2
خرید عمده کاسه کالیس درب دار سایز 1
خرید عمده کاسه آبگوشت بته جقه 3تکه