فروش عمده محصولات ژی موند ژی

خرید عمده شکلات فله قلبی (4بسته 4 کیلویی)
شکلات فله قلبی (4بسته 4 کیلویی)

خرید عمده شکلات (4گرم) 2سر پرس فله تلخ 99 درصد (2بسته 3.5 کیلویی)
شکلات (4گرم) 2سر پرس فله تلخ 99 درصد (2بسته 3.5 کیلویی)

خرید عمده شکلات (4گرم) 2سر پرس فله تلخ 88 درصد (2بسته 3.5 کیلویی)
شکلات (4گرم) 2سر پرس فله تلخ 88 درصد (2بسته 3.5 کیلویی)

خرید عمده شکلات (4گرم) 2سر پرس فله تلخ 77 درصد (2بسته 3.5 کیلویی)
شکلات (4گرم) 2سر پرس فله تلخ 77 درصد (2بسته 3.5 کیلویی)

خرید عمده شکلات(4گرم) 2سر پرس فله مخلوط (2بسته 3.5 کیلویی)
شکلات(4گرم) 2سر پرس فله مخلوط (2بسته 3.5 کیلویی)

خرید عمده شکلات فله ای 4 گرمی با طعم توت فرنگی (در هر کارتن:2 بسته 3.5 کیلویی (7 کیلو))
شکلات فله ای 4 گرمی با طعم توت فرنگی (در هر کارتن:2 بسته 3.5 کیلویی (7 کیلو))

خرید عمده شکلات فله ای 4 گرمی با طعم اسپرسو (در هر کارتن:2 بسته 3.5 کیلویی (7 کیلو))
شکلات فله ای 4 گرمی با طعم اسپرسو (در هر کارتن:2 بسته 3.5 کیلویی (7 کیلو))

خرید عمده شکلات فله ای 4 گرمی با طعم تمشک (در هر کارتن:2 بسته 3.5 کیلویی (7 کیلو))
شکلات فله ای 4 گرمی با طعم تمشک (در هر کارتن:2 بسته 3.5 کیلویی (7 کیلو))

خرید عمده شکلات فله ای 4 گرمی با طعم آناناس (در هر کارتن:2 بسته 3.5 کیلویی (7 کیلو))
شکلات فله ای 4 گرمی با طعم آناناس (در هر کارتن:2 بسته 3.5 کیلویی (7 کیلو))

خرید عمده شکلات فله ای 4 گرمی با طعم فندقی (در هر کارتن:2 بسته 3.5 کیلویی (7 کیلو))
شکلات فله ای 4 گرمی با طعم فندقی (در هر کارتن:2 بسته 3.5 کیلویی (7 کیلو))

خرید عمده شکلات ژی موند ژی شیری (پرتقالی _ اسپرسو _ دارچین)
خرید عمده شکلات ژِی موند ژی تلخ 77 درصد
شکلات ژِی موند ژی تلخ 77 درصد

خرید عمده شکلات ژِی موند ژی تلخ 88 درصد
شکلات ژِی موند ژی تلخ 88 درصد

خرید عمده شکلات ژی موند ژی تلخ 99 درصد
شکلات ژی موند ژی تلخ 99 درصد