فروش عمده محصولات شکلات

کل محصولات : 14
خرید عمده شکلات فله قلبی (4بسته 4 کیلویی)
شکلات فله قلبی (4بسته 4 کیلویی)
قیمت یک کیلوگرم :34,150تومان
خرید عمده شکلات (4گرم) 2سر پرس فله تلخ 99 درصد (2بسته 3.5 کیلویی)
شکلات (4گرم) 2سر پرس فله تلخ 99 درصد (2بسته 3.5 کیلویی)
قیمت یک کیلوگرم :62,130تومان
خرید عمده شکلات (4گرم) 2سر پرس فله تلخ 88 درصد (2بسته 3.5 کیلویی)
شکلات (4گرم) 2سر پرس فله تلخ 88 درصد (2بسته 3.5 کیلویی)
قیمت یک کیلوگرم :52,230تومان
خرید عمده شکلات (4گرم) 2سر پرس فله تلخ 77 درصد (2بسته 3.5 کیلویی)
شکلات (4گرم) 2سر پرس فله تلخ 77 درصد (2بسته 3.5 کیلویی)
قیمت یک کیلوگرم :43,220تومان
خرید عمده شکلات(4گرم) 2سر پرس فله مخلوط (2بسته 3.5 کیلویی)
شکلات(4گرم) 2سر پرس فله مخلوط (2بسته 3.5 کیلویی)
قیمت یک کیلوگرم :35,950تومان