×
خرید عمده سینی بیضی
 • سینی بیضی
 • برند: یزدگل
 • تعداد در کارتن: 18 عدد
 • قیمت یک عدد : 33,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 594,000 تومان
خرید عمده سینی گرد
 • سینی گرد
 • برند: یزدگل
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
 • قیمت یک عدد : 24,900 تومان
 • قیمت یک کارتن : 597,600 تومان
خرید عمده سینی کارا
 • سینی کارا
 • برند: یزدگل
 • تعداد در کارتن: 48 عدد
 • قیمت یک عدد : 11,500 تومان
 • قیمت یک کارتن : 552,000 تومان
خرید عمده سینی تک
 • سینی تک
 • برند: یزدگل
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
 • قیمت یک عدد : 20,000 تومان
 • قیمت یک کارتن : 480,000 تومان
خرید عمده سینی یزدگل کوچک
خرید عمده سینی یزدگل متوسط
خرید عمده سینی یزدگل بزرگ
خرید عمده سینی ارمغان
خرید عمده سینی نقشین کوچک
خرید عمده سینی نقشین بزرگ
خرید عمده سینی پرتو کوچک
خرید عمده سینی پرتو بزرگ
خرید عمده سینی یزدگل 131
 • سینی یزدگل 131
 • برند: یزدگل
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
 • قیمت یک عدد : 31,900 تومان
 • قیمت یک کارتن : 765,600 تومان
خرید عمده سینی حلقه یزدگل
خرید عمده سینی سان یزدگل