فروش عمده سطل

محصول 1 تا 36 ، کل محصولات : 36 , کل صفحات : 2
مخزن 40 لیتری
مخزن 40 لیتری
4 از 5

20,000تومان

مخزن 60 لیتری با پدال
مخزن 60 لیتری با پدال
4 از 5

49,000تومان

مخزن 60 لیتری12
مخزن 60 لیتری12
4 از 5

36,000تومان

مخزن 100 لیتری
مخزن 100 لیتری
4 از 5

69,000تومان

مخزن 120 لیتری
مخزن 120 لیتری
4 از 5

81,000تومان

مخزن 240 لیتری با پدال
مخزن 240 لیتری با پدال
4 از 5

140,000تومان

مخزن 240 لیتری
مخزن 240 لیتری
4 از 5

120,000تومان

مخزن 660 لیتری خالص
مخزن 660 لیتری خالص
4 از 5

370,000تومان

مخزن 1100 لیتری خالص
مخزن 1100 لیتری خالص
4 از 5

460,000تومان

مخزن زباله 360 لیتری مونتاژ شده
مخزن زباله 360 لیتری مونتاژ شده
4 از 5

205,800تومان

مخزن زباله 360 لیتری
مخزن زباله 360 لیتری
4 از 5

196,000تومان

مخزن زباله 240 لیتری پدال دار
مخزن زباله 240 لیتری پدال دار
4 از 5

129,900تومان

مخزن زباله 240 لیتری مونتاژ شده
مخزن زباله 240 لیتری مونتاژ شده
4 از 5

121,800تومان

مخزن زباله 240 لیتری
مخزن زباله 240 لیتری
4 از 5

116,000تومان

مخزن زباله 180 لیتری پدال دار
مخزن زباله 180 لیتری پدال دار
4 از 5

133,000تومان

مخزن زباله 180 لیتری مونتاژ شده
مخزن زباله 180 لیتری مونتاژ شده
4 از 5

115,500تومان

مخزن زباله 180 لیتری
مخزن زباله 180 لیتری
4 از 5

110,000تومان

مخزن زباله 120 لیتری پدال دار
مخزن زباله 120 لیتری پدال دار
4 از 5

91,900تومان

مخزن 120 لیتری مونتاژ شده
مخزن 120 لیتری مونتاژ شده
4 از 5

83,800تومان

مخزن 100 لیتری پدال دار
مخزن 100 لیتری پدال دار
4 از 5

79,900تومان

مخزن 100 لیتری مونتاژ شده
مخزن 100 لیتری مونتاژ شده
4 از 5

71,400تومان

مخزن 60 لیتری چرخ دار
مخزن 60 لیتری چرخ دار
4 از 5

53,900تومان

مخزن 60 لیتری مونتاژ شده
مخزن 60 لیتری مونتاژ شده
4 از 5

37,700تومان

مخزن 60 لیتری
مخزن 60 لیتری
4 از 5

35,900تومان

مخزن 50 لیتری مونتاژ شده
مخزن 50 لیتری مونتاژ شده
4 از 5

29,400تومان

محزن زباله 60 لیتری منتاژ نشده
محزن زباله 60 لیتری منتاژ نشده
4 از 5

44,000تومان