فروش عمده محصولات سروش پلاستیک

کل محصولات : 36
خرید عمده بستنی رویا بلند
بستنی رویا بلند
قیمت یک کیلوگرم :17,000تومان
خرید عمده کارد مرجان
کارد مرجان
قیمت یک عدد :100تومان
خرید عمده چنگال فیروزه
چنگال فیروزه
قیمت یک عدد :80تومان
خرید عمده قاشق فیروزه
قاشق فیروزه
قیمت یک عدد :92تومان
خرید عمده چنگال مرجان
چنگال مرجان
قیمت یک عدد :100تومان
خرید عمده قاشق مرجان
قاشق مرجان
قیمت یک عدد :105تومان
خرید عمده کافه دنا
کافه دنا
قیمت یک کارتن :58,500تومان
خرید عمده کافه البرز
کافه البرز
قیمت یک عدد :18تومان
خرید عمده بستنی رویا کوتاه
بستنی رویا کوتاه
قیمت یک کیلوگرم :16,750تومان
خرید عمده بستنی مینا کوتاه
بستنی مینا کوتاه
قیمت یک کیلوگرم :16,750تومان
خرید عمده بستنی مینا بلند
بستنی مینا بلند
قیمت یک کیلوگرم :16,750تومان
خرید عمده بستنی لوکس 3
بستنی لوکس 3
قیمت یک کیلوگرم :16,750تومان
خرید عمده بستنی لوکس 2
بستنی لوکس 2
قیمت یک کیلوگرم :16,750تومان
خرید عمده بستنی لوکس 1
بستنی لوکس 1
قیمت یک کیلوگرم :16,750تومان
خرید عمده کارد استیک
کارد استیک
قیمت یک عدد :55تومان
خرید عمده کارد نوین شفاف
کارد نوین شفاف
قیمت یک عدد :37تومان
خرید عمده پک عمومی
پک عمومی
قیمت یک عدد :180تومان
خرید عمده پیش دستی مرجان
پیش دستی مرجان
قیمت یک عدد :360تومان
خرید عمده بشقاب مرجان
بشقاب مرجان
قیمت یک عدد :600تومان
خرید عمده کافه زرین کوتاه
کافه زرین کوتاه
قیمت یک کارتن :235,000تومان
خرید عمده کافه زرین بلند
کافه زرین بلند
قیمت یک عدد :31تومان
خرید عمده کافه پرنیا بلند
کافه پرنیا بلند
قیمت یک عدد :32تومان
خرید عمده کارد تابان شفاف
کارد تابان شفاف
قیمت یک عدد :58تومان
خرید عمده کارد نگین شفاف
کارد نگین شفاف
قیمت یک کارتن :149,500تومان
خرید عمده چنگال شوکا
چنگال شوکا
قیمت یک کارتن :145,000تومان
خرید عمده چنگال آذین خشک سفید
چنگال آذین خشک سفید
قیمت یک کارتن :67,000تومان
خرید عمده چنگال آذین کریستال
چنگال آذین کریستال
قیمت یک کارتن :67,000تومان
خرید عمده چنگال نوین شفاف_سفید
چنگال نوین شفاف_سفید
قیمت یک کارتن :67,000تومان
خرید عمده چنگال تابان شفاف
چنگال تابان شفاف
قیمت یک عدد :56تومان
خرید عمده چنگال نگین شفاف
چنگال نگین شفاف
قیمت یک کارتن :149,500تومان
خرید عمده قاشق آذین خشک
قاشق آذین خشک
قیمت یک عدد :44تومان
خرید عمده قاشق آذین کریستال
قاشق آذین کریستال
قیمت یک عدد :44تومان
خرید عمده قاشق نوین شفاف_سفید
قاشق نوین شفاف_سفید
قیمت یک عدد :38تومان
خرید عمده قاشق تابان شفاف
قاشق تابان شفاف
قیمت یک عدد :69تومان
خرید عمده قاشق نگین شفاف
قاشق نگین شفاف
قیمت یک کارتن :149,500تومان