لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران

جا ظرفی،ابچکان و جا استکاچی