عمده فروشی شکلات

شکلات فله قلبی (4بسته 4 کیلویی)
شکلات فله قلبی (4بسته 4 کیلویی)

شکلات (4گرم) 2سر پرس فله تلخ 99 درصد (2بسته 3.5 کیلویی)
شکلات (4گرم) 2سر پرس فله تلخ 99 درصد (2بسته 3.5 کیلویی)

شکلات (4گرم) 2سر پرس فله تلخ 88 درصد (2بسته 3.5 کیلویی)
شکلات (4گرم) 2سر پرس فله تلخ 88 درصد (2بسته 3.5 کیلویی)

شکلات (4گرم) 2سر پرس فله تلخ 77 درصد (2بسته 3.5 کیلویی)
شکلات (4گرم) 2سر پرس فله تلخ 77 درصد (2بسته 3.5 کیلویی)

شکلات(4گرم) 2سر پرس فله مخلوط (2بسته 3.5 کیلویی)
شکلات(4گرم) 2سر پرس فله مخلوط (2بسته 3.5 کیلویی)

شکلات فله ای 4 گرمی با طعم توت فرنگی (در هر کارتن:2 بسته 3.5 کیلویی (7 کیلو))
شکلات فله ای 4 گرمی با طعم توت فرنگی (در هر کارتن:2 بسته 3.5 کیلویی (7 کیلو))

شکلات فله ای 4 گرمی با طعم اسپرسو (در هر کارتن:2 بسته 3.5 کیلویی (7 کیلو))
شکلات فله ای 4 گرمی با طعم اسپرسو (در هر کارتن:2 بسته 3.5 کیلویی (7 کیلو))

شکلات فله ای 4 گرمی با طعم تمشک (در هر کارتن:2 بسته 3.5 کیلویی (7 کیلو))
شکلات فله ای 4 گرمی با طعم تمشک (در هر کارتن:2 بسته 3.5 کیلویی (7 کیلو))

شکلات فله ای 4 گرمی با طعم آناناس (در هر کارتن:2 بسته 3.5 کیلویی (7 کیلو))
شکلات فله ای 4 گرمی با طعم آناناس (در هر کارتن:2 بسته 3.5 کیلویی (7 کیلو))

شکلات فله ای 4 گرمی با طعم فندقی (در هر کارتن:2 بسته 3.5 کیلویی (7 کیلو))
شکلات فله ای 4 گرمی با طعم فندقی (در هر کارتن:2 بسته 3.5 کیلویی (7 کیلو))

کندل رومیزی
کندل رومیزی

قالب شکلات ورتکس
قالب شکلات ورتکس

شکلات ژِی موند ژی تلخ 77 درصد
شکلات ژِی موند ژی تلخ 77 درصد

شکلات ژی موند ژی تلخ 99 درصد
شکلات ژی موند ژی تلخ 99 درصد

قالب شکلات CH113
قالب شکلات CH113

قالب شکلات CH112
قالب شکلات CH112

قالب شکلات CH111
قالب شکلات CH111

قالب شکلات CH110
قالب شکلات CH110