×

عمده فروشی زیباسازان

ست کاسه دنیز 3 سایز
ست کاسه دنیز 3 سایز

ست کاسه و آبکش بنیس 4 سایز
ست کاسه و آبکش بنیس 4 سایز

ست آبکش و لگن آترینا 3 سایز
ست آبکش و لگن آترینا 3 سایز

سبد نان باتیس
سبد نان باتیس

جالباسی ژیوار
جالباسی ژیوار

جالباسی ژاکان
جالباسی ژاکان

جالباسی پیچاک
جالباسی پیچاک

بانکه ترشی کاسنیک سایز 3
بانکه ترشی کاسنیک سایز 3

بانکه ترشی کاسنیک سایز 2
بانکه ترشی کاسنیک سایز 2

بانکه ترشی کاسنیک سایز 1
بانکه ترشی کاسنیک سایز 1

بانکه بنیس سایز3
بانکه بنیس سایز3

بانکه بنیس سایز 2
بانکه بنیس سایز 2

بانکه بنیس سایز 1
بانکه بنیس سایز 1

آبکش کاتلاس سایز 3
آبکش کاتلاس سایز 3

آبکش کاتلاس سایز 2
آبکش کاتلاس سایز 2

آبکش کاتلاس سایز 1
آبکش کاتلاس سایز 1

آبکش بالتیکا سایز 3
آبکش بالتیکا سایز 3

آبکش بالتیکا سایز 2
آبکش بالتیکا سایز 2

آبکش بالتیکا سایز 1
آبکش بالتیکا سایز 1

استوانه بنیس سایز 3
استوانه بنیس سایز 3

استوانه بنیس سایز 2
استوانه بنیس سایز 2

استوانه بنیس سایز 1
استوانه بنیس سایز 1

یخدان توژال
یخدان توژال

وردنه چونه سایز 2
وردنه چونه سایز 2

وردنه چونه سایز 1
وردنه چونه سایز 1

نمکپاش سه کاره کریستال
نمکپاش سه کاره کریستال

نمکپاش پیشک
نمکپاش پیشک

نمکپاش پاپوک
نمکپاش پاپوک

منقسم داخل کشو
منقسم داخل کشو

مکعب حفره دار چندکاره
مکعب حفره دار چندکاره

لگنک
لگنک

لگن تولیکا سایز 5
لگن تولیکا سایز 5