گروه تولیدی مازیکام

مازیکام

ـازیکـام اولــیـن و تـنـها تـولــیـد کــنـنـده رســمی و مـجاز انـواع ســیـفــون و فـلاش تانـک اتـومـاتـیـک در ایــران مـی باشـداین مجموعه از سال ۱۳۸۳ تا کـنون با بـررسـی های مـکـرر درخـصـوص انـواع سـرویـسـهـای بـهـداشـتـی که در کـشـور سـاخـته شــده و بـررسـی اشـکالات پـیــش آمــده از لـحـاظ بـهـداشــتـی و مــصـرف آب و گــرفـتـگـی لـولـه هـای فـاضـلا ب که از جــمـلـه مـهـمتـریـن عــوامــل غــیـر قـابـل اســتـفـاده شـدن سـرویـسـهـا مـیـبـاشـد مـبادرت بـه طـراحـی و تـولـیـد انـواع سـیـفـونها و فـلاش تانـکـهـای اتـومـاتـیـک نـمـوده اسـتره آورد ایـن تـلاش اخـذ پـنـج گــواهـی ثــبــت اخــتــراع و تـایـیـدیـه هـای وزارت صــنـایــع و وزارت بهـداشـت و درمـان و شـرکـت آب و فـاضـلاب و… مـی باشـد.آنـچـه بـسـیـار مـهـم و شـایـان تـوجـه مـیـبـاشـد ایـن اسـت کـه مـحـصولات بـه گونه ای طـراحی شـده اند که ضـمـن داشـتـن ظاهـری عـادی در حـداقـل زمان بـدون نـیـاز بـه تـخـریـب در هـر سـرویـس قـابـل اسـتـفـاده باشـنـد.الـبـتـه قـیـمـت بـسـیـارمـناسـب و دوام فـوق العـاده ، نـصـب توسط تکنسین و گارانـتـی طـولانـی مـدت و خـدمـات پـس از فـروش نـیـز مـکـمـل زیـبـایـی و بـهـداشـت و صـرفـه جـویـی در مـصـرف آب خـواهـد بـودمحصولات مازیکام از سال ۱۳۸۵ در پر ترددترین سرویس های بهداشتی سطح کشور در حال کار میباشند.ما به ایرانی بودن محصولات خود افتخار میکنیم و با جرأت اعلام میکنیم که در این کار به صورت تخصصی عمل کرده ایم


آدرس : ایران، تهران، صادقیه، بلوار گلاب

عمده فروشی مازیکام