همه چیز درباره پارچ های تصفیه آب

همه چیز درباره پارچ های تصفیه آب

همه چیز درباره پارچ های تصفیه آب-بلاگ عمدکس

1396/09/19

نویسنده : عمدکسپارچ های تصفیه اب


آشامیدن
آبسالموکاملاپاکیکیازضروریترینمعیارهایتجربهزندگیسالماست. بهطورمتوسطهرفرددرطولروز 6-10 لیوانآبمینوشدوتصورکنیداینحجمازآبواردشدهبهبدندارایآلودگیوناخالصیهایمضربرایبدنباشد. دراینصورتچهبلاییبرسربدنماخواهدآمد؟

فیلترهایتصفیهآبباایجادیکمانعفیزیکیوانجامفرآیندشیمیایییابیولوژیکی،آلودگیهاوناخالصیهایآبآشامیدنیرابهحداقلمیرسانند.

انواعمختلففیلترهایآببرایمقاصدمختلفازجملهکشاورزی،آکواریومهااستخرهاوالبتهآشامیدناستفادهمیشوند.

سادهترینوارزانترینروشبرایتصفیهآبآشامیدنیاستفادهازپارچهایتصفیهآباست. قیمتپارچتصفیهآبدرمقایسهباسایرروشهایتصفیهبسیارمقرونبهصرفهاستوباتهیهآنچندینسالازبابتسالمبودنآبمصرفیتانخیالیراحتخواهیدداشت.

پارچتصفیهآبمناسبچهکسانیاست؟

اگردرحالحاضردستگاهاسمزمعکوسیانوعدیگریازسیستمتصفیهابرادرمنزلخودندارید،تهیهپارچتصفیهآبیکراهبسیارراحتومقرونبهصرفهبرایداشتنآبپاکوباطعمخوباست.

اگردرشهرشماکیفیتآبزیادخوبنیست ( مثلارنگداردیاکدراستبابویخاصیمیدهد) تهیهپارچتصفیهآبتقریبابرایتانضروریاست.

تمامیپارچهایتصفیهآبمعتبربازار ( کهکمیپایینترمعرفیمیشوند) تواناییازبینبردنمیکروبهاوموادمضراصلیآبرادارند. اگرچههرکدامدرشاخهایقویترودرشاخهایضعیفترعملمیکنند،امابهطورکلیتاحدقابلقبولیموادمضروبعضاخطرناکآبتصفیهنشدهرافیلترودفعمیکنند.

فوایدآبفیلترشدهفراترازصرفاپاکیزگیآناست. زمانیکهازآبآشامیدنیفیلترشدهاستفادهکنیدبهسادگیمتوجهمزهبهترآننسبتبهآبآشامیدنیمعمولیمیشوید. اینتغییربهدلیلحذفموادیمانندکلرازآباستکهمیدانیمبررویسلامتیهمتاثیرمنفیدارند.

همچنینبااستفادهازآبفیلترشدهطعمجدیدیازچایوقهوهراتجرهخواهیدکرد.

حتماامتحانکنید!

پارچهایاستانداردموجوددربازارایران:

درحالحاضرمعتبرترینوبهترینپارچهایتصفیهآببازارشاملبرندهایزیراست:

ایزیول(EasyWell) یزدگلبریتالایکا

پارچهایمعرفیشدهدارایظرفیتهایمتفاوتاز 5 لیوانتا 3 لیترهستندوبرایمصارفخانگیکاملامناسبند.

همگیاینپارچهاتواناییحذفموادیازجملهکلر،آفتهاوفلزاتسنگینرادارندوضدرسوبند.

فیلتراینپارچهابهطورمتوسطهر 6 هفتهالی 2 ماهبایدتعویضشوندواگرچهازظاهرفیلترهممیتوانیدزمانعوضکردنآنراتخمینبزنید،معمولانشانگریهمرویدستگاهبهاینمنظورتعبیهشدهاست.


برچسب‌ها :

نظرات درباره

لطفا برای گذاشتن نظر خود را درباره این محصول فیلد های زیر را پر نمایید


[ نظر شما بعد از تایید نمایش داده خواهد شد ]