میز و صندلی پلاستیکی تاشو

میز و صندلی پلاستیکی تاشو

میز و صندلی پلاستیکی تاشو-بلاگ عمدکس

1396/08/25

نویسنده : عمدکس


دلایلبیشماریوجودداردکهمیزوصندلیپلاستیکیتاشوموردعلاقههمهاست. میزپلاستیکیویژگیهایطراحیهمهکارهداردودرواقعبرایهرمناسبتوفضاعالیاست. میزپلاستیکیتاشو  باچندمزیتمیتواندعملکردهراتاقیامحیطراافزایشدهد.

ازآنجاکهاینقطعهمبلمانقابلیتحملبالاییدلرد،شمامیتوانیدآنرابهراحتیباخودحملکنیدوزمانیکهازمیزپلاستیکیتاشوویاصندلیپلاستیکیخوداستفادهنداریدآنراجمعکنید.

درزیرلیستی 5 موردیازمزایایمیزپلاستیکیتاشووصندلیپلاستیکیآوردهایم


  1. قابلیتقفلگذاریوبنابراین،ذخیرهسازیفضاسادهاست

 اینویژگی اجازهمیدهدتافضا راذخیره کنید. شمامیتوانیدآنرابهراحتیبازوزمانیکهلازماستآنراجمعکنید


  1. سبکوقابلحمل

کیفیتبالایمیزپلاستیکی  چیزیاستکهباعثمیشود این محصول خیلیسبکباشد. میزپلاستیکیتاشووصندلیپلاستیکیبرایاستفادههایگاهبهگاهمورداستفادهقرارمیگیرندوبهمعناینگهداریدریکنقطه،مانندمبلماندیگرنیستند.

شمامیتوانیدمیزپلاستیکیتاشورادرفضایزندگیدریکسمتخانهنگهداریدوسپسبرایشبآنرابهحیاطخلوتببرید. شماهمچنینمیتوانیدمیزپلاستیکیتاشورابهراحتیدراتومبیلنگهداریدوآنرابهمحلدیگریانتقالدهید.


  1. میزوصندلیهایپلاستیکیتاشوبسیارمقرونبهصرفههستند

یکیدیگرازعواملیکهبایددرنظربگیریمقیمتاست؛شمامیتوانیدیکمیزپلاستیکیتاشونسبتاارزانخریداریکنید. میزپلاستیکیکوچکانتخابخوبیاستمخصوصابهایندلیلکهازآلومینیوم  یا پلاستیکی سبکساختهشدهاندوبسیارارزانترازسایرگزینههادرمقایسهبامیزهایچوبی هستند.


  1. طولعمر

میزهایپلاستیکیتاشو باتوجهبهحداقلقیمتپرداختشدهبرایاینمیزهاوصندلیهایپلاستیکی،آنهابسیارمحکمهستند

اینموادمقاومدربرابرتغییراتآبوهواییهستندوآنهارابرایاستفادهدرفضایبازودرمحیطداخلیمناسبمیکند.


  1. قابلیتهایمختلفاندازهوطراحی

بازاربرایانتخابگستردهایازمیزوصندلیهایپلاستیکی  آمادهاست. شمامیتوانیدیکمیزوصندلیرابستهبهاولویترنگخودانتخابکنید.کارخانه های مختلفی در حال حاضر در ایران این نوع محصولات را تولید میکنند.


حالسؤالاینجاستنیازشماچیست؟

میزپلاستیکیتاشو؟میزپلاستیکیکودک؟میزآشپزخانهپلاستیکی؟میزصندلیپلاستیکیبرایحیاط؟میزپلاستیکیگرد؟میزپلاستیکی 4 نفره؟میزپلاستیکیمهدکودک؟صندلیپلاستیکیدستهدار؟صندلیپلاستیکیبچهگانه؟صندلیپلاستیکیاستخری؟صندلیساحلیپلاستیکی؟ویاصندلیپلاستیکیرنگی؟ویاحتیانواعمختلفدیگرمیزوصندلیپلاستیکیکهنامنبردهایم؟

همهوهمهبرایخدمتدهیوراحتترکردنزندگیانسانطراحیوتولیدمیشوندتامهمانی،صرفغذا،استراحت،بازیکودکانو ... بهشکلیسادهانجامپذیرند

امیدواریمباخواندناینمطلبومطالبدیگرموجوددربلاگوبسایتبهانتخابهرچهبهترشمادرخریدهایخودکمککردهباشیم