فروش عمده لوازم خرده ریز اشپزخانه

فروش عمده لوازم خرده ریز اشپزخانه

فروش عمده لوازم خرده ریز اشپزخانه-بلاگ عمدکس

1396/08/26

نویسنده : عمدکس


کارکرداصلییکآشپزخانهبهعنوانمحلنگهداری،پختوپزوتهیهغدا،نظافتوشستوشووهمچنینخوردنغذاوسرگرمیمیباشد.

آشپزخانههایصنعتی شاملرستورانکافههتلبیمارستانموسساتواداراتمیباشدکهاینآشپزخانههانسبتبهآشپزخانههایمسکونیبزرگترودارایتجهیزاتبیشتریهستند.

لوازمآشپزخانهشاملدستگاههایالکتریکیومکانیکیمیباشدکهبهوسیلهیآنهااموریازقبیلخنککردنموادغذایی،گرمایشوپختوپزونظافتانجاممیگیرد. لوازمآشپدخانهرامیتوانبهدوبخشلوازمبزرگولوازمریزآشپزخانهتقسیمبندیکرد

امروزهشاهدخلاقیتزیادیدرتولیدلوازمآشپزخانهمیباشیمکهبهبودتغذیهوبهداشتوسهولتدرخانهداریوآمادهسازیغذاازنتایجآناستدراینراستاارائهمحصولاتجدیدوباکیفیتازطراحانوتولیدکنندگانایرانیازاهدافعمدکسمیباشد.

درعمدکسشمامیتوانیدطیفوسیعیازلوازمعمدهآشپزخانهراباقیمتمناسبورقابتیبیابیدماتمامنیازهایشمادروسایلآشپزخانهراپوششمیدهیم.

دسترسیآسانبهخریدعمدهلوازمآشپزخانهدرطرحهاورنگهایمتفاوتباعمدهفروشیعمدکسامکانپذیرمیباشد.

درفروشگاهعمدهلوازمآشپزخانهعمدکسمحصولاتیازقبیلظروفپختوپز  ظروفسرووپذیرایی  ظروفنگهدارندهغذا ، ظروفادویهوحبوباتوغلات  سبدوصافیآبکشترازووپیمانهقاشقچنگالوچاقو  تختهبرشمنسوجاتدستکشودستگیره  ستآشپزخانهنظمدهندهمطابقباتمامیسلیقههاعرضهمیگردد.

انتخابصحیحلوازموظروفآشپزخانهدرلذتبردنازگذراندنوقتخوددراینمکانودلچسبشدنآشپزیتاثیربسزاییدارد.

بیاییدآشپزخانهرویاییخودراطراحیکنیمهمهچیزباالهامآغازمیگردداینبهنگاهواحساسهوشمندانهمابستگیداردکهباالهامازسبکهاوایدههایمختلفآشپزخانهرویاییوایدهآلخودرابسازیم.

انتخابرنگمناسببرایوسایلآشپزخانهازاهمیتزیادیبرخورداراستچراکهمیتواندروحوفضایآشپزخانهشماراتحتتاثیرقراردهداستفادهازیکرنگخاصبهصورتمتحددرتکتکوسایلآشپزخانهیااستفادهازوسایلرنگیرنگیتصمیمیاستکهشمابایدبگیرید. استفادهازرنگسفیدحستازگیوتمیزیراالقامیکندرنگهایتندوگرممانندقرمزنارنجیوزردمربوطبهغداهستندوباعثجدابیتمحیطآشپزخانهمیشودهمچنیناستفادهازرنگهایسردمانندسبزوآبیوبنفشحسآرامشرامنتقلمیکند.