انتخاب صندلی متناسب برای کودکان

انتخاب صندلی متناسب برای کودکان

انتخاب صندلی متناسب برای کودکان-بلاگ عمدکس

1396/08/25

نویسنده : عمدکسراحتبودندرکلاسیامهدباعثافزایشتمرکزدانشآموزانویادگیریسریعتروآسانترمیشود. شمامیتوانیدباانتخابصندلیپلاستیکیبچهگانهدرابعادواندازهکودکان،کلکلاسراتحتتاثیرقراردهید.


صندلیپلاستیکیدراندازهها،طرحها،موادوپوششهایمختلف  وجوددارند. مامتوجههستیمکه  شناختنارتفاعمیزوصندلیمناسبمیتواندکمیسختباشد،بههمیندلیلبعضیازدستورالعملهایسادهرایادآوریمیکنیم.

+اطمینانحاصلکنیدکهصندلیمورنظربرایدانشآموزراحتاستومکملدیگرمبلمانهایموجوددرکلاساست.


+بههنگامانتخابصندلیبهایننکتهتوجهشودکهپاهایکودکاندرهنگام  نشستنبایدزمینرالمسکند.


 +بههنگامنشستنزانوهادرزاویه 90 درجهقراربگیرند.


+ارتفاعصندلیبراساسسنکودکانتعیینمیشود.


+فضایبینصندلیهادرکلاسرعایتشودتاکودکانبتوانندپاهایخودرابهراحتیدرزیرمیزقراردهند.چراصندلیپلاستیکی؟

صندلیپلاستیکیدرمقایسهبابقیهانواعصندلیهادارایمزیتهاوکاربردهایفراوانیاست. بهخصوصاگربرایاستفادهکودکانودانشآموزانباشد.


+سبکبودن :
اینامکانرابهکودکمیدهدتامحلنشستنخودرابهراحتیتغییردهدوبهعنوانصندلیپلاستیکیبرایحیاطنیزاستفادهمیشود. اینمزیتباعثآسیبکمتردرصورتبرخوردبهکودکنیزمیشود


+قابلشستوشوبودن :
کودکاندرتمامطولشبانهروزدرحالبازیوفعالیتهستندوازصندلیدلخواهخودحداکثراستفادهرامیکنند. اینامرباعثبالابردناحتمالکثیفشدنصندلیمیشود. پسوسیلههایمورداستفادهکودکانبایدقابلیتشستوشوراداشتهباشند.


+مقاومبودن :
وسایلپلاستیکیدربرابرضربهوخراشمقاوماندکهصندلیهایپلاستیکیازاینقاعدهمستثنینیستند. درصورتشکستننیزآسیبکمتریبهنسبتبقیهانواعصندلیواردمیکند.


+تنوعبالا :
جنساینمحصولباعثتنوعبالاآندرطرحورنگهایگوناگونشدهاست. صندلیپلاستیکیرنگیوصندلیپلاستیکیدستهداربیشتریناستفادهرادرمهدکودکهاومدارسدارند.